Bảng xếp hạng

Chương trình BUIDL Reward Program dành cho BNB Smart Chain sẽ trao phần thưởng là 3% phí gas.

Tìm hiểu thêmCách đăng ký
Tháng này
Tổng
XẾP HẠNGPHÍ GAS (BNB)

1

NHÀ THẦU

NGƯỜI SÁNG TẠO

38,258.45610000

0x10E...6024E

0xDb6...293d6

2

NHÀ THẦU

NGƯỜI SÁNG TẠO

233.32535160

0x5aF...32d2c

0xB24...9dBd6

3

NHÀ THẦU

NGƯỜI SÁNG TẠO

198.23198070

0xcB0...6a8c2

0x769...4335C

4

NHÀ THẦU

NGƯỜI SÁNG TẠO

185.97208730

0x449...0317e

0x079...e2b3e

5

NHÀ THẦU

NGƯỜI SÁNG TẠO

166.70326830

0x0E0...1cE82

0x0F9...a3373

6

NHÀ THẦU

NGƯỜI SÁNG TẠO

155.42607520

0x819...38dE9

0x769...4335C

7

NHÀ THẦU

NGƯỜI SÁNG TẠO

150.25270140

0x3bD...2c68D

0x769...4335C

8

NHÀ THẦU

NGƯỜI SÁNG TẠO

145.06954270

0xcF0...Ff3b7

0x876...45e12

9

NHÀ THẦU

NGƯỜI SÁNG TẠO

98.96159905

0x05f...08C7F

0x0F9...a3373

10

NHÀ THẦU

NGƯỜI SÁNG TẠO

98.24807017

0xfD3...58384

0x1ca...76D7e

11

NHÀ THẦU

NGƯỜI SÁNG TẠO

97.64613719

0x260...8CB45

0x2e6...c0293

12

NHÀ THẦU

NGƯỜI SÁNG TẠO

92.39256285

0x166...17eC7

0xC44...B0B51

13

NHÀ THẦU

NGƯỜI SÁNG TẠO

91.54270305

0xDef...25EfF

0xe75...445E3

14

NHÀ THẦU

NGƯỜI SÁNG TẠO

89.32811065

0xbb4...c095c

0x4E6...1645d

15

NHÀ THẦU

NGƯỜI SÁNG TẠO

84.89692589

0xDf4...E388a

0xB24...9dBd6

The leaderboard data is refreshed daily. Last update: 2022-10-05, update height: 21907681
Page
of
0