Verification

Vui lòng xác minh với danh sách ID Telegram có trong danh sách ưu tiên sau đây để kiểm tra xem đó có phải là nguồn chính thức của BNB Chain hay không.
Vui lòng không liên hệ với bất kỳ nguồn không chính thức hoặc chưa được xác minh nào.

Telegram ID